نایلون گستر

توليد كننده انواع لفاف های بسته بندی

نوار خطر ، نایلون کشاورزی ، نایلون شیرینگ ،نایلون حباب دار و فیلم استرچ، تولید کننده نایلون رولی، فروش دستگاه استرچ پالت دستی، نایلون حبابدار کیسه ای، نایلون شیرینگ